1.
Jewish Fund "Khasad Shushana"

Jewish Fund "Khasad Shushana"

http://shushana.h1.ru/ - Chernivtsi
Site of Jewish Fund "Khasad Shushana".
2.