1.

"-"

http://davital.narod.ru - Khmelnitsky
2.

""

http://alvimed.web.kharkov.ua/ - Khmelnitsky