1.
Khmelnitskiy regional library

Khmelnitskiy regional library

http://www.ounb.km.ua/ - Khmelnitsky
Official site of the Khmelnitskiy regional universal scientific library.
2.

Юридична бібліотека

http://library.cepbic.com/index.shtml - Khmelnitsky