1.
Society of invalids children protection "Nadiya"

Society of invalids children protection "Nadiya"

http://www.dity.narod.ru/ - Lviv
The information on societies "Nadiya", "Strumok", " Dytyacha nadiya", "Visnik nadii", "S.O.S.", "Vernisage".