1.

Мобільні приколи

http://sms-sashok.narod.ru/ - Rivne
2.

Сайт Mishani

http://mishanya.h17.ru/ - Rivne
3.