Crewing agency "Marlow Navigation Ukraine" - detailed information about the site

Назва: Морське агентство "Марлоу Навігейшн Україна"

Название: Морское агентство "Марлоу Навигейшн Украина"

Title: Crewing agency "Marlow Navigation Ukraine"

Сategories: Personnel agencies

Link: http://www.marlow.od.ua/

Region: Odesa
Опис: Працевлаштування моряків.
Описание: Трудоустройство моряков.
Description: Employment of seamen.
Registered: 2008-11-24 19:55:50