1.

Сайт zhnyborody2.narod.ru

http://zhnyborody2.narod.ru - Ternopil'
2.

Сайт buchach1.narod.ru

http://buchach1.narod.ru - Ternopil'
3.

Сайти photobuchach.narod.ru

http://photobuchach.narod.ru - Ternopil'