1.

"DressGoth"

http://www.dressgoth.narod.ru/ - Uzhhorod