1.

http://transkarpatia.net/ - Uzhhorod
2.

.

http://goloskarpat.info - Uzhhorod