1.

http://www.nydya.narod.ru/ - Vinnytsa
2.
Fans of dynamo Kiev

Fans of dynamo Kiev

http://www.fandynamo.narod.ru/ - Vinnytsa
Site for Dynamo Kiev fans.
3.

"" ³

http://www.niva-svitanok94.at.ua - Vinnytsa