1.

"Vitsoft"

http://www.vitsoft.org.ua/ - Zhytomyr
2.

" "

http://www.eltox.com.ua/ - Zhytomyr
3.
4K-Company Ltd

4K-Company Ltd

http://www.4k.com.ua/ - Zhytomyr
Site of software development company.
4.
Uacoders Custom Software

Uacoders Custom Software

http://www.uacoders.com/ - Zhytomyr
Custom Software Developers and leased team managing.