1.
Zhytomyr military institute of radioelectronics

Zhytomyr military institute of radioelectronics

http://zvire.h1.ru/ - Zhytomyr
Unofficial site of the Zhytomyr military institute of radioelectronics.
2.

http://ak-inzt.net/ - Zhytomyr