Рекламно-видавничий центр "Проза" - детальна інформація про сайт

Назва: Рекламно-видавничий центр "Проза"

Название: Рекламно-издательский центр "Проза"Посилання: http://www.pc-proza.net

Опис: Підготовка та видання наукової, історичної, художньої літератури, підручників, методичних посібників, довідників, рекламної продукції.
Описание: Под­го­тов­ка и из­да­ние учеб­ни­ков, ме­то­ди­че­с­ких по­со­бий, спра­воч­ни­ков, на­уч­ной, ис­то­ри­че­с­кой, ху­до­же­ствен­ной ли­те­ра­ту­ры, ре­к­ла­м­ной про­дук­ции.
Зареєстрован: 2007-12-17 15:46:08