1.
Jewish Fund "Khasad Shushana" Jewish Fund "Khasad Shushana"
http://shushana.h1.ru/ - Chernivtsi
Site of Jewish Fund "Khasad Shushana".
2.