1.
Сайт vfkrisk.narod.ru
http://vfkrisk.narod.ru/ - Chernivtsi
2.
Storozhynets city site Storozhynets city site
http://st.cv.ua/ - Chernivtsi
Humor, chat, online games.