1.
Сайт smeshinki.net
http://smeshinki.net/ - Dnepropetrovsk
2.
3.