1.
Kharkov National University Kharkov National University
http://univer.kharkov.ua/ - Kharkiv
Site of Kharkov National University: departments, library, newspaper.