1.
Khmelnitsk rating system Khmelnitsk rating system
http://top.km.ua/ - Khmelnitsky
Rating of Internet resources of the Khmelnitsk region.