1.
Khmelnitskiy regional library Khmelnitskiy regional library
http://www.ounb.km.ua/ - Khmelnitsky
Official site of the Khmelnitskiy regional universal scientific library.
2.
Юридична бібліотека
http://library.cepbic.com/index.shtml - Khmelnitsky