1.
Models of Nikolayev Models of Nikolayev
http://www.citymodels.mksat.net/ - Mykolaiv
The site of model agency "Effect Style".