1.
Мобільні приколи
http://sms-sashok.narod.ru/ - Rivne
2.
Сайт Mishani
http://mishanya.h17.ru/ - Rivne
3.