Firm "Digital Communications Inc." - detailed information about the site

Назва: Фірма "Dіgіtal Communіcatіons Іnc."

Название: Фирма "Digital Communications Inc."

Title: Firm "Digital Communications Inc."

Сategories: Telecommunicational devices

Link: http://www.dci.com.ua/

Region: Donetsk
Опис: Виробництво телекомунікаційного устаткування: маршрутизатори, комутатори.
Описание: Производство телекоммуникационного оборудования: маршрутизаторы, коммутаторы.
Description: Manufacture of telecommunication equipment.
Registered: 2003-09-09 17:47:00