Search of job, personnel in IT field - detailed information about the site

Назва: Пошук роботи, персоналу в IT

Название: Поиск работы, персонала в IT

Title: Search of job, personnel in IT field

Сategories: Databases/Resume

Link: http://weblancer.net/

Region: Dnepropetrovsk
Опис: Пошук роботи, персоналу в галузі інформаційних технологій.
Описание: Поиск работы, персонала в области информационных технологий.
Description: Search of job, personnel in information technologies field.
Registered: 2003-09-25 15:01:00