Close corporation "Aviatehmas" - detailed information about the site

Назва: ЗАТ "Авіатехмас"

Название: ЗАО "Авиатехмас"

Title: Close corporation "Aviatehmas"

Сategories: Aviation/Space

Link: http://www.aviatechmas.zp.ua/

Region: Zaporizze
Опис: Авіаційні і Технічні мастила, змащення, спеціальні рідини.
Описание: Авиационные и Технические масла, смазки, специальные жидкости.
Description: Site of lubricants producer.
Registered: 2004-03-15 04:00:00