1.
2.
3.
Сайт zhnyborody2.narod.ru
http://zhnyborody2.narod.ru - Ternopil'
4.
5.
Сайт buchach1.narod.ru
http://buchach1.narod.ru - Ternopil'