1.
Сайт zhnyborody2.narod.ru
http://zhnyborody2.narod.ru - Ternopil'
2.
Сайт buchach1.narod.ru
http://buchach1.narod.ru - Ternopil'
3.
Сайти photobuchach.narod.ru
http://photobuchach.narod.ru - Ternopil'