1.
Nemesyda Nemesyda
http://nemesyda.narod.ru/ - Uzhhorod
Mythology, philosophy, history, books, verses.