1.
Dep. of ecology (Vinnitsya) Dep. of ecology (Vinnitsya)
http://www.vineco.gov.ua/ - Vinnytsa
Vinnitsya region Departments for Environmental Protection
2.
3.
4.
Немирівська міська рада
http://nemyriv-mrada.gov.ua/ - Vinnytsa
5.
6.
Вінницька районна рада
http://www.vinrajrada.gov.ua - Vinnytsa
7.
8.