1.
Сайт pechatka.com.ua
http://www.pechatka.com.ua/ - Zhytomyr