1.
Zhytomyr military institute of radioelectronics Zhytomyr military institute of radioelectronics
http://zvire.h1.ru/ - Zhytomyr
Unofficial site of the Zhytomyr military institute of radioelectronics.
2.
http://ak-inzt.net/ - Zhytomyr